ALGEMENE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. werving & selectie van personeel door Automotive Business Solutions Bvba.

Artikel 2 : Deontologie
Als selectiekantoor handelt Automotive Business Solutions Bvba in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectiekantoren en in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.   Gegevens kunnen slechts worden opgenomen mits toestemming van de kandidaat. Indien het CV expliciet een gegeven vermeldt dan geldt dit  als impliciete toestemming.

Artikel 3 : Vrijblijvende offertes
Alle offertes en aanbiedingen van Automotive Business Solutions Bvba zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft ondertussen niet meer beschikbaar is.

Artikel 4 : Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

 1. De opdrachtgever is gehouden Automotive Business Solutions Bvba tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Automotive Business Solutions Bvba is voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever gehouden is aan Automotive Business Solutions Bvba binnen een redelijke termijn nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden,  een verslag van dit gesprek  te verstrekken.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid

 1. Automotive Business Solutions Bvba is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht.
 2. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Automotive Business Solutions Bvba zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Automotive Business Solutions Bvba is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij Automotive Business Solutions Bvba aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal de voor die opdracht ontvangen vergoeding.
 3. Automotive Business Solutions Bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die door haar aangebracht zijn.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Automotive Business Solutions Bvba tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 6 : Verbod op afwerving
Automotive Business Solutions Bvba zal gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van een wervingsovereenkomst zich ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen met de intentie als tussenpersoon op te treden tussen deze werknemer(s) en een andere werkgever, tenzij de werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door duidelijk kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden.

Artikel 7 : Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 8 : Niet – concurrentiebeding

 1. Indien de opdrachtgever een door Automotive Business Solutions Bvba aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de eerste voorstellingen van de kandidaat door Automotive Business Solutions Bvba aan de opdrachtgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.
 2. Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 6000.00 Euro.
  Dit artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zelfs voor de daadwerkelijke start van de opdracht. Dit artikel is eveneens van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door Automotive Business Solutions Bvba.

Artikel 9 : Betaling en additionele kosten

 1. De facturen van Automotive Business Solutions Bvba zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, zijn de kosten van inning ten laste van de opdrachtgever. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur of op de overeengekomen vervaldag  is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 0,85% per maand verschuldigd en bovendien een forfaitaire schadevergoeding  ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van € 125 per factuur.  De kandidaat is niet gemachtigd om facturen te innen.
  Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling worden alle facturen van Automotive Business Solutions Bvba onmiddellijk opeisbaar en heeft Automotive Business Solutions Bvba het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, alle lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal Automotive Business Solutions Bvba integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die Automotive Business Solutions Bvba in dit verband zou kunnen lijden.
  Alle klachten betreffende facturen moeten Automotive Business Solutions Bvba binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.
 2. Wanneer tijdens de uitvoering van het contract, op vraag van de opdrachtgever, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd ( of wanneer het profiel van de kandidaat zou worden gewijzigd), zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk. Wanneer de opdrachtgever extra diensten vraagt die niet in de overeenkomst zijn beschreven, zullen deze het voorwerp uitmaken van een aanhangsel, met aparte facturatie.

Artikel 10 : Ontbinding van de overeenkomst Bij eenzijdige verbreking van het contract is de opdrachtgever op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aan Automotive Business Solutions Bvba een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de som van de facturen die Automotive Business Solutions Bvba zou opgemaakt hebben indien het contract wel volledig werd uitgevoerd. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van het contract tussen de opdrachtgever en Automotive Business Solutions Bvba ten gevolge van niet-naleving door de opdrachtgever van wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van het contract. Automotive Business Solutions Bvba heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. Dit is niet meer mogelijk wanneer de opdrachtgever op voldoende wijze kan bewijzen dat Automotive Business Solutions Bvba aantoonbaar nalatig is geweest bij de uitoefening van de opdracht.

Artikel 11: Geen afwijking van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 12 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De overeenkomst tussen de gebruiker en Automotive Business Solutions Bvba, hun interpretatie en uitvoering wordt uitsluitend beheerd door het Belgisch Recht. Elk geschil zal  uitsluitend beslecht  worden door de rechtbanken van  Vlaams-Brabant. Automotive Business Solutions Bvba heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemeen recht.